Welkom op Yinfo.nl, alle informatie voor pubers & jongeren.

taakstraf en Nederlanderschap

Een politiek interessant onderzoek: taakstraf en optie
Kleine taakstraf belemmering om Nederlander te worden

In 2003 is de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) ingrijpend gewijzigd1.
In dit artikel behandel ik een aspect bij optie en naturalisatie dat nog niet veel
aandacht heeft gekregen, namelijk dat de kleinste taakstraf de verkrijging van
het Nederlanderschap tijdelijk blokkeert.
Achtergrond
Met ingang van 1 april 2003 zijn de inburgeringseisen
bij naturalisatie verzwaard. Men moet nu
Nederlands kunnen spreken, schrijven, lezen en
verstaan. Daarnaast moet men zich kunnen redden
in de Nederlandse maatschappij en kennis hebben
van regels en gewoontes. Om dat aan te tonen moet
men een inburgeringexamen afleggen, bestaande
uit praktijk- en theorietoetsen. Als men het examen
haalt op A2-niveau, dan krijgt men een inburgeringdiploma.
Na het behalen van dit diploma kan men
een naturalisatieverzoek indienen bij de gemeente
waar men woont.
Naast deze verzwaring van de naturalisatieprocedure
staat een versoepeling door de invoering van de optienieuwe-
stijl. Door het afleggen van een optieverklaring
geeft een vreemdeling –de optant- te kennen
dat hij Nederlander wil worden. Anders dan vroeger
leidt nu het afleggen van de optieverklaring bij de
gemeente niet direct tot het verkrijgen van de Nederlandse
nationaliteit. Nieuw is dat de burgemeester
eerst moest bevestigen dat de persoon het Nederlanderschap
heeft verkregen. De optieprocedure is zo
eigenlijk een verkorte naturalisatie geworden.
Bij optie hoeft men geen inburgeringexamen af te
leggen en hoeft men geen afstand te doen van zijn
oorspronkelijke nationaliteit2.
1 Zie het artikel van mr. W.A.E .van der Kloot in B&R 2003, p. 224
e.v. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de andere onderdelen
van de wetswijziging.
2 Bij naturalisatie is de hoofdregel dat de naturalisandus afstand
doet van ‘eigen’ zijn nationaliteit. Hierop bestaan echter zo vele
uitzonderingen dat de uitzonderingen in aantallen de regel overtreffen.
Bijvoorbeeld men is getrouwd met een Nederlander, men
is hier geboren, men heeft hier 5 jaar gewoond voordat men 18
werd, het land van herkomst maakt afstand doen onmogelijk
(Marokko) of stelt de eis van het vervullen of afkopen van militaire
dienstplicht (Turkije). (artikel 9, eerste lid onder b, en derde
lid RWN).
Met ingang van 1 oktober 2010 verandert dit. Ook de optant die
voordat hij 4 jaar werd toelating en hoofdverblijf heeft In Nederland,
moet afstand doen van zijn nationaliteit. Ook hier gelden de
vele uitzonderingen. (wetsontwerp 31813).
Imane Tyghri voltooide in 2010 haar studie HBO Recht aan
de Hogeschool van Amsterdam. Dit artikel is een samenvatting
van haar afstudeeropdracht. Hans Tomson, werkzaam bij het
Adviesbureau van DPG Amsterdam, was haar begeleider.
Nr. 7/8 juli/augustus 2010 272
Vreemdelingen die behoren tot een van de in totaal
twaalf categorieën kunnen van de optieregeling
gebruik maken. Twee hiervan zijn voor jonge volwassen
immigranten van belang:
1. De meerderjarige vreemdeling, die
v geboren is in het Koninkrijk; en
v sinds zijn geboorte hoofdverblijf in het
Koninkrijk heeft; en
v s toegelaten3 tot het Koninkrijk op het
moment van het afleggen van de optieverklaring
(artikel 6 lid 1 sub a RWN); en
2. De meerderjarige vreemdeling die
v vanaf zijn vierde jaar; en
v onafgebroken toelating in het Koninkrijk
heeft; en
v onafgebroken hoofdverblijf in het Koninkrijk
heeft (artikel 6 lid 1 sub e RWN).
Openbare orde
Bij optie geldt ook de eis van de openbare orde,
die ook van toepassing is bij naturalisatie (artikel 9
RWN).
In de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op
het Nederlanderschap wordt dit op de volgende manier
uitgewerkt.
Men is onder meer een gevaar voor de openbare
orde, als:
§ men korter dan vier jaar ervoor een gevangenisstraf
of taakstraf (werk- of leerstraf) heeft verricht
of een boete heeft gekregen van € 453,78 of
meer;
§ men een voorwaardelijke straf heeft gekregen en
de proeftijd nog niet voorbij is; en
§ er nog sprake is van en openstaande strafzaak.
Winkeldiefsta l?
Mustafa heeft in januari 2007 op vijftienjarige leeftijd
een winkeldiefstal gepleegd. Hiervoor heeft hij
op 12 april 2007 een transactie geaccepteerd van het
Openbaar Ministerie (OM) tot het verrichten van een
taakstraf van tien uur. Hij heeft zijn taakstraf verricht
op 8 september 2007. In maart 2010 legt hij een
optieverklaring af.
Omdat de periode van vier jaar tussen het verrichten
van de taakstraf en de optieverklaring nog niet is verstreken,
zal de burgemeester weigeren op grond van
openbare-ordebeleid.
Indien de optant een geldboete zou hebben gekregen
lager dan € 453,78 zou dit zijn Nederlanderschap
niet in de weg hebben gestaan. Nu moet hij wachten
tot 8 september 2011.4
Onderzoek. Feiten over weigeren van optie
Bij de Dienst Persoons- en Geo-informatie van de
gemeente Amsterdam heb ik onderzoek gedaan naar
de gevolgen van taakstraffen voor optanten aan de
hand van de dossiers over de periode 2007-2009.
In die periode zijn in totaal 2.447 optieverklaringen
afgelegd. Daarvan zijn er 94 afgewezen op grond van
openbare ordebeleid. In 4 andere gevallen was er
niet voldaan aan de eis van onafgebroken rechtmatig
verblijf. In totaal ging het om 80 mannen en 18
vrouwen.
Bij de afwijzingen waren in totaal 24 optanten die als
minderjarige (tussen 13 en 17 jaar oud) een taakstraf,
leerstraf of werkstraf opgelegd hebben gekregen door
Kinderrechter, Officier van Justitie of Politierechter.
In alle gevallen was de taakstraf niet hoger dan 40
uur, dus beneden de maximumstraf volgens het ‘officiersmodel’.
Dit betekent dat het de Officier de mogelijkheid
heeft om bepaalde strafzaken af te handelen
met een werk- of leerstraf van niet meer dan 40
uur. De jongere komt dan niet bij de rechter. Om die
reden gaan jongeren hiermee akkoord. Het mag niet
gaan om zaken waarvoor voorlopige hechtenis wordt
gevorderd en zaken waarvoor al op het politiebureau
een dagvaarding aan iemand is afgegeven.5
Bij afwijzingen van personen die op meerderjarig
leeftijd een misdrijf hebben gepleegd en hiervoor zijn
gestraft met een taakstraf van niet meer dan 40 uur,
is deze groep veel kleiner, namelijk maar 6.
Dit beeld komt ook naar voren in de landelijk cijfers.
Gegevens Wetenschappelijk Onderzoeken
Documentatiecentr um6
Uit de gegevens van het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatiecentrum (WODC) blijkt dat in
ruim 25% van de strafzaken taakstraffen zijn opgelegd
door de Officier van Justitie aan minderjarigen.
Bij meerderjarigen is dit veel lager, 6%.
Ook bij de zaken die door de rechter zijn behandeld is
er een groot verschil. Bij minderjarigen werd in 70%
van de gevallen een taakstraf opgelegd, bij volwassenen
is dit 32%.
Richtlijn voor Strafvordering jeugd
In de richtlijn voor Strafvordering jeugd is neergelegd
onder welke voorwaarden de Officier van Justitie
kan vorderen de minderjarige een geldboete op te
leggen in plaats van een taakstraf. Één van de voorwaarden
is dat de minderjarige de leeftijd van 16-17
heeft bereikt.
Uit het dossieronderzoek blijkt dat er in totaal 21
minderjarigen de leeftijd van 16-17 hadden bereikt
toen ze een strafbaar feit hadden begaan.
3 Onder ‘toegelaten verblijf’ wordt verstaan: verblijf met een geldige verblijfsvergunning.
4 Natuurlijk wordt dan opnieuw getoetst of er sprake is van nieuwe ‘belastende
feiten’.
5 Officiersmodel, <www.kinderstrafrecht.nl>.
6 Het gaat hier om cijfers over de afdoening van misdrijven in 2007 en 2008.
Cijfers over 2009 waren nog niet beschikbaar.
273 Nr. 7/8 juli/augustus 2010
Iron. Tijdelijk onmisbaar
Bent u klaar voor het EOR?
Het Extern Onderzoek Reisdocumenten komt
er weer aan! Dit verplichte onderzoek moet vóór
31 december 2010 uitgevoerd zijn.
We toetsen het beveiligingsniveau in uw gemeente
en kijken naar het proces van reisdocumenten.
Ons complete onderzoeksdossier geeft een
verhelderend beeld. Onderdeel daarvan is een
actieplan om de beveiliging te optimaliseren.
Zo weet u wat er moet gebeuren om aan uw
verplichtingen te voldoen.
We ondersteunen u graag!
Gorslaan 47 • 1441 RG Purmerend
T. +31(0)299 470 400 • F. +31(0)299 470 385
E. info@iron.nl • I. www.iron.nl
A5x5.indd 1 21-06-10 14:56
De taakstraffen die minderjarigen in 2007-2009
opgelegd hadden gekregen vallen volgens de richtlijn
voor Strafvordering binnen het maximum waarvoor
ook een geldboete had kunnen worden opgelegd
van maximaal € 250,– . Dit zou betekenen dat dit
hun Nederlanderschap niet in de weg zou hebben
gestaan.
Conclusie
Uit de gegevens van het WODC en uit mijn dossieronderzoek
komt naar voren dat minderjarigen veel
vaker een taakstraf opgelegd krijgen dan meerderjarigen.
Meerderjarigen krijgen vaker een geldboete.
Het gevolg van een taakstraf is dat dit het verkrijgen van de
Nederlandse nationaliteit in de weg staat.
Voor taakstraffen geldt er immers geen ondergrens.
Dit betekent dat een optant die een kleine taakstraf
van bijvoorbeeld 8 uur opgelegd heeft gekregen voor
een heel licht vergrijp, dit zijn Nederlanderschap in
de weg staat. Zie het voorbeeld Mustafa.
De verkrijging van het Nederlanderschap wordt hierdoor
onmogelijk gemaakt gedurende de periode van
vier jaar na afronding van de taakstraf. Ook blijkt uit
het dossieronderzoek dat in meerderheid deze kleine
taakstraffen worden opgelegd door de Officier van
Justitie.
Volgens de normen voor straftoemeting kan in deze
gevallen ook een geldboete worden opgelegd, lager
dan € 453,78.
Als iemand een taakstraf tot 40 uur opgelegd heeft
gekregen dan mag de Officier van Justitie de zaak
afhandelen met een taakstraf. Daarom zou het goed
zijn als ook bij taakstraffen net als bij geldboetes een
ondergrens van 40 uur taakstraf wordt ingevoerd.
Een taakstraf van minder dan 40 uur mag dan niet
meer meetellen. Hiervoor is nodig dat de minister
van Justitie het beleid aanpast. Ik roep de leden van
de Tweede Kamer op hier aandacht voor te vragen.
Betere informatieverstrekking
Daarnaast blijkt uit praktijkervaringen van medewerkers
van DPG Amsterdam dat optanten die op jonge
leeftijd een taakstraf hebben gekregen, toen niet zijn
geïnformeerd over de gevolgen hiervan voor het
verkrijgen van het Nederlanderschap door optie. Ook
hun advocaat en hulpverlener van de Reclassering of
van de Raad voor de Kinderbescherming hebben hen
dit toen niet verteld.
Op het internet is veel informatie te vinden over
strafrecht voor jongeren,ook over taakstraffen.
Daarbij wordt echter nergens een link gelegd met
het verkrijgen van het Nederlanderschap. Kennelijk
is dit in de strafrechtketen niet bekend.
Daarom hier pleit ik ervoor dat professionals die zijn
betrokken bij jeugddelinquentie op de hoogte zijn
van dit aspect: jeugdige allochtonen worden bij een
kleine taakstraf belemmerd om Nederlander te worden.
Ik adviseer advocaten om hun cliënten niet te
snel te adviseren om in te stemmen met een kleine
taakstraf, maar hen op dit punt goed te informeren
over

24 Thoughts to taakstraf en Nederlanderschap

 1. Ans Beantwoorden 28 september 2013 at 16:05

  Hallo, ik heb wekstrat (40 uur) heeft dat invloed op verkrijging me deNederlandse nationaleteit? Tenminste heb ik de kosten van de Nederlandse nationaleteit ook betaald . Bedankt

  #
  • admin Beantwoorden 29 september 2013 at 19:19

   Hallo
   Gelukkig heeft dat geen invloed op je Nederlanderschap. Alleen als je een misdrijf begaat dan heeft dat invloed op je Nederlanderschap. 40 uur taakstraf krijg je vrijwel altijd voor een overtreding en heeft dus geen invloed. Succes!

   #
   • Ans Beantwoorden 27 april 2014 at 15:59

    Ik heb gisteren een brief gekregen staat er moet ik reageren binnen twee weken anders gaan ze mijn verzoek wijzegen.de brief is van de IND. Wat moet ik doen en hoe weet je dat er is geen invloed op mijn nederlandschsp? Bedankt

    #
    • admin Beantwoorden 27 april 2014 at 20:44

     Hallo

     Ik weet natuurlijk niet wat er in de brief staat, maar ga even langs rechts/wetswinkel. Daar kun je gratis juridisch advies krijgen. In de grote steden zijn er ook vaak juristen die alles van vreemdelingenrecht weten en zelfs wets/recht winkels met specialisten op vreemdelingenrecht gebied die gratis advies geven. Even googlen en je vindt ze zo. Let wel op dat het gratis bureaus zijn want zijn tegenwoordig ook handige advocaten die betaald een wetswinkel of rechtswinkel hebben

     #
   • Amr Beantwoorden 22 februari 2016 at 00:03

    Ik heb taak straf40h sinds 11-10-2012 maar deze onder toezicht stelling is beeindigd op 18-02-2013 .mijn vraag waneer maag ik nationalteit anvraag en ? Een als Ik ombepaalt Tijd anvrage het zelf de Tijd moet Ik wacht (4y)door het straf? BedankT

    #
 2. Ans Beantwoorden 28 april 2014 at 05:45

  Hallo,
  Ik heb mijn vrouw geslagen en ze belde de politie en heeft aangifte tegen me gedaan . Ik hen een 12 uur in de gevangenis en 40 uur werkstraf.
  Ik heb de de werkstraf gedaan. Na 6 maanden van dat heb ik aangevraagd voor de nederlandse nationaleteit in 26-September 2013. Vandaag heb ik van IND een brief gekregen. Ik moet binnen twee weken bezwaar maken anders wijzegen ze mijn verzoek. Graag wil ik weten kan een advocat iets voor me doen? En heeft dat werkstraf invloed op verkrijgen me de nederlandse nationaleteit?
  Bedankt.

  #
  • admin Beantwoorden 28 april 2014 at 08:23

   Hallo
   Een kleine taakstraf heeft meestal geen invloed op verkrijgen van Nederlandse nationaliteit. Zijn wel paar uitzonderingen. Ik ben geen advocaat dus beste is om de vraag aan advocaat te stellen. Hij weet precies wat de regels zijn en kan je echt helpen. Heel veel geluk succes en sterkte!

   #
 3. Ans Beantwoorden 28 april 2014 at 05:48

  Heb iets als mijn zaak gehoord en kan de advocat me helpen?en kan hij de IND overtuigen?

  #
 4. Ans Beantwoorden 28 april 2014 at 05:55

  Ka ik ben daar geweest. Vandaag gaat de advocat me bellen voor een afspraak. Ik hoop dat hij iets voor me kan doen! Want ik heb de kosten van de nationaleteit ook betaald voor me en twee kinderen. Zonde van het geld.

  #
 5. Ans Beantwoorden 28 april 2014 at 10:14

  Dank u wel

  #
 6. Ans Beantwoorden 15 mei 2014 at 12:26

  Hi, vandaag hebben we een brief gekrijgen van de IND. Ze hebben mijn verzoek afgewijzegd. Wat moet ik doen ? En er staat als ik niet mee eens bent kan ik bezwaar maken. Helpt een bezwaar of niet? Heeeeeelp

  #
  • admin Beantwoorden 15 mei 2014 at 12:52

   Hallo

   DIRECT goede advocaat zoeken bij jou in de buurt. Google op Advocaat Vreemdelingenrecht en plaatsnaam waar je woont. Maak snel een afspraak. Hij/zij kan beoordelen wat je kan en moet doen en als je geen geld hebt is deze advocaat vaak gratis. Ook kun je gratis naar wetswinkel of rechtswinkel. Belangrijk dat je snel actie neemt want je moet vaak binnen 6 weken bezwaar maken en hoe eerder hoe beter want dan heeft advocaat tijd om het goed te doen

   Heel veel sterkte!!

   #
 7. Ans Beantwoorden 15 mei 2014 at 16:05

  Hallo,
  Heb je gehoord dat iemand zoals mijn zaak heeft en kun een advocat hem helpen? Alsjeblieft vraag het voor me en geef me een antwoord?
  Ik zal nooit jou voordeel vergeten.

  #
  • admin Beantwoorden 24 mei 2014 at 20:54

   Hallo, ik ben helaas geen jurist en ken ook jouw zaak niet voldoende. Ik raad je echt aan met je advocaat snel te bespreken wat de mogelijkheden en je kansen zijn. heel veel sterkte

   #
 8. Ahmed Beantwoorden 17 juli 2014 at 23:28

  Hi Ans, hab je een antwoord gekregen van een advocaat of je heeft een bezwaar gedaan.
  Mag ik laten weten

  #
 9. Ans Beantwoorden 18 september 2014 at 14:46

  Hallo, ja Ahmed ik heb een bezwaar gedaan, en ik heb een antwoord van de advocat gekrijgen. De antwoord is dat ik moet naar de Rijswijk gaan in Denhaag en ik ging daar op 3 september ik ging daar met mijn advocat. We hebben met hun over mijn zaak gepraat en ik krijg antwoord na 6 weken van dat gesprek( behandeling) .. De advocat zei dit is maar een kleine ding en hij zei niet hoeveel procent negatief. U of Admin kan iets zeggen of heeft u van iemand gehoord die zelf mijn zaak heb krijg ik Nederlandse pasport of niet? Heel erg bedank

  #
 10. Ans Beantwoorden 18 september 2014 at 14:46

  Hallo, ja Ahmed ik heb een bezwaar gedaan, en ik heb een antwoord van de advocat gekrijgen. De antwoord is dat ik moet naar de Rijswijk gaan in Denhaag en ik ging daar op 3 september ik ging daar met mijn advocat. We hebben met hun over mijn zaak gepraat en ik krijg antwoord na 6 weken van dat gesprek( behandeling) .. De advocat zei dit is maar een kleine ding en hij zei niet hoeveel procent negatief. U of Admin kan iets zeggen of heeft u van iemand gehoord die zelf mijn zaak heb krijg ik Nederlandse pasport of niet? Heel erg bedank

  #
 11. Ans Beantwoorden 18 september 2014 at 14:47

  Hallo, ja Ahmed ik heb een bezwaar gedaan, en ik heb een antwoord van de advocat gekrijgen. De antwoord is dat ik moet naar de Rijswijk gaan in Denhaag en ik ging daar op 3 september ik ging daar met mijn advocat. We hebben met hun over mijn zaak gepraat en ik krijg antwoord na 6 weken van dat gesprek( behandeling) .. De advocat zei dit is maar een kleine ding en hij zei niet hoeveel procent negatief. U of Admin kan iets zeggen of heeft u van iemand gehoord die zelf mijn zaak heb krijg ik Nederlandse pasport of niet? Heel erg bedank

  #
 12. Ans Beantwoorden 23 september 2014 at 13:53

  Beantwoord graag Admin of Ahmed

  #
 13. Ans Beantwoorden 9 oktober 2014 at 14:39

  Ik heb negatief gekrijgen

  #
 14. Amr Beantwoorden 1 maart 2016 at 23:21

  11-10-2012 maar deze onder toezicht stelling is beeindigd op 18-02-2013 .mijn vraag waneer mag nationalteit anvraag en ? Een als Ik ombepaalt Tijd anvrage het zelf de Tijd…

  #
  • admin Beantwoorden 26 maart 2016 at 16:34

   Hallo,

   In vrijwel alle gevallen moet je 4 jaar wachten. Informeer even bij de IND want volgens mij start tellen bij veroordeling en niet einde onder toezicht stelling.

   #
  • Admin Beantwoorden 6 mei 2016 at 22:19

   Hallo ik had deze even gemist. Het ligt eraan of je taakstraf voor overtreding of misdrijf gehad hebt. In het eerste geval kun je vaak de Nederlandse Nationaliteit aanvragen (maar vraag eerst bij gemeentehuis of zij adviseren dat te doen) Omdat je onder toezicht stelling hebt gekregen vermoed ik dat het geen overtreding geweest is. In dat geval moet je 4 jaar wachten (gerekend vanaf de datum dat de straf onherroepelijk is vastgesteld, meestal 2 weken na de uitspraak van de rechter) Je zou dus vanaf oktober de Nederlandse nationaliteit kunnen aanvragen. Dit doe je bij de gemeente waar je woont. Leg daar ook goed de situatie uit want anders ben je bijna 900,- Euro (dat kost aanvraagprocedure) kwijt.

   #
 15. George Beantwoorden 20 september 2016 at 02:57

  Ik heb vandaag straftaak van 120 uur maar ik moet alleen 40 uur van die 120 uur werken en als het herhaald voor 1 jaar dan moet ik de reste 80 uur werken en als niks gebeurt in die jaar dan word ik vrijgesteld van die 80 uur.
  Ik heb ook schadevergoeding van 700 euro gekregen.
  Mijn vraag is ik ga die 40 uur werken en de schade betalen
  Heeft dat infloed op mijn Nederlanderschap
  Ik ben ongeveer 3 jaar hier in Nederland ik had helemasl geen ander problemen .
  Nog vraag is de schadevergoeding conciderd een boete of niet.
  Mijn alvast dank

  #

Geef een reactie


Comment

btt
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.