Welkom op Yinfo.nl, alle informatie voor pubers & jongeren.

Kenmerken Islam

Het eerste wat men zou moeten weten en goed begrijpen heeft te maken met de betekenis van het woord “Islam”. De islam is niet genoemd naar een persoon zoals het geval is met het Christendom dat genoemd is naar Jezus Christus (v.z.m.h.), of Boeddhisme dat genoemd is naar Gotama Buddha of Confucianisme dat genoemd is naar Cunfucius of Marxisme dat genoemd is naar Karl Marx. Noch is het genoemd naar een bepaalde stam zoals het Judaïsme genoemd is naar de stam van Judah en Hindoeïsme genoemd is naar de Hindoes. De religie “Islam” is de ware religie van “Allah” en als zodanig is het centrale principe van Allah’s religie ; de totale onderwerping aan Allah’s wil.

Het Arabische woord “Islam” betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God: die alleen is het waard aanbeden te worden. Iemand die dit doet wordt een een ‘Moslim’ genoemd. Het woord ‘Moslim’ betekent ‘gehoorzaam aan God’ , maar het betekent ook ‘vredelievend’. Daarom is de Islam geen nieuwe religie die profeet Mohammed (vzmh) in de zevende eeuw in Arabië heeft geïntroduceerd, maar het is de ware religie van Allah die toen vervolmaakt werd.

Islam is de religie die aan Adam was gegeven,de eerste mens en de eerste profeet van God, en het was de religie van alle profeten, die na hem volgden. De naam van Gods religie ‘Islam’, is niet door mensen verzonnen. Het is door God zelf als naam voor Zijn religie gekozen en heeft het duidelijk vernoemd in Zijn laatste openbaring aan de mens. In het laatste geschrift van de Goddelijke openbaring, de Koran, verklaart God;

“Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen”.
(Heilige Koran 5:3)

Islam is niet een religie van een bepaalde etnische groep of een bepaald volk, maar het is de religie voor de gehele mensheid.

In de bijbel staat nergens dat God tegen het volk van Mozes v.z.m.h. of tegen zijn nakomelingen zegt dat hun religie Judaïsme is, noch tegen de volgelingen van Christus dat hun religie Christendom is . Feitelijk was Christus niet eens zijn naam, noch was zijn naam Jezus!

De naam “Christus” komt van het Griekse woord “Christos” dat ‘de gezalfde’ betekent. Dat wil zeggen dat Christus een Griekse vertaling is van de Hebreeuwse titel “Messias”. De naam “Jezus” aan de andere kant, is een Latijnse verbastering van de Hebreeuwse naam “Esau”.

Voor de duidelijkheid, zullen we het hier maar houden op “Jezus” (vzmh).

Wat betreft zijn religie, het was wat hij predikte. Zoals de profeten voor hem, predikte hij onderwerping aan Gods wil; (dat is Islam) en hij waarschuwde tegen de valse goden van de menselijke verbeeltenis. Volgens het Nieuw Testament leerde hij zijn volgelingen als volgt te bidden;

Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
geheiligd zij Uw naam.
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

Wat geloven moslims?

Moslims geloven in de Ene, Unieke, Onvergelijkbare, Genadige God. De Enige en Onderhouder van het Universum; in de Engelen die door Hem zijn geschapen; in de Profeten door wie zijn openbaringen aan de mensheid werden verkondigd; in de Dag des Oordeels en in de individuele verantwoordelijkheid voor iemands daden; in Gods volledige beschikking over het lot, hetzij goed of kwaad; en in het leven na de dood.

Moslims geloven dat God zijn Boodschappers en Profeten naar alle mensen heeft gestuurd en dat de laatste boodschap aan de mensheid; een bevestiging van de eeuwige boodschap en een opsomming van al hetgeen wat daarvoor is gekomen, geopenbaard is aan de laatste Profeet Mohammed (vrede zij met hem) door de aartsengel Djibriel (Gabriël).

Mohammed, de zegel der Profeten

Mohammed (v.z.m.h.) overleed op de leeftijd van 63 jaar en werd begraven in Medina. Ten tijde van zijn dood was het grootste gedeelte van Arabië Moslim, en binnen een eeuw breidde Islam zich uit in het westen tot aan Spanje en in het oosten zover als China.In 622, gelaste Allah s.w.t. de Moslimgemeenschap om te emigreren. Deze gebeurtenis, de Hidjra (migratie), toen zij uit Mecca naar de stad Medina vertrokken, ongeveer 300 kilometer naar het noorden, markeert het begin van … Islamitische jaartelling. Medina verschafte Mohammed (v.z.m.h.) en de Moslims een veilige thuishaven waar de Islam groeide. Na enkele jaren keerden de Profeet (v.z.m.h.) en zijn volgelingen terug naar Mekka, waar ze hun vijanden vergaven en Islam definitief vestigden.Mohammed (v.z.m.h.) begon de woorden die hij van Djibriel (Gabriël) hoorde te reciteren, en de waarheid te verkondigen die Allah s.w.t. aan hem had geopenbaard. De mensen in Meccaa waren doordrenkt in onwetendheid en dwarsboomden Mohammed (v.z.m.h.) en zijn kleine groep volgelingen op alle mogelijke manieren. Deze vroege Moslims leden onder een bittere vervolging.Mohammed (v.z.m.h.) had een beschouwende aard en verafschuwde de decadentie van zijn gemeenschap. Op veertigjarige leeftijd, tijdens een meditatieve terugtrekking, ontving Mohammed (v.z.m.h.) zijn eerste openbaring van God, door de aartsengel Djibriel (Gabriël). Deze openbaringen duurden 23 jaar voort en staat bekend als de Heilige Koran.Mohammed (v.z.m.h.) werd geboren in Mecca, in het jaar 570, gedurende een periode in de geschiedenis die de Europeanen de Middeleeuwen noemen. Toen hij opgroeide, werd Mohammed (v.z.m.h.) bekend om zijn waarheidlievendheid, vrijgevigheid en oprechtheid en kreeg de titel Al-Amien; de betrouwbare.De profeet Mohammed s.a.w. z’n moskee. Mohammed s.a.w. is hier begraven.

Wat is de Heilige Koran?

De Heilige Koran is een volledig document van de exacte woorden zoals geopenbaard door Allah via de Engel Jibriel (Gabriël) aan de profeet Mohammed (v.z.m.h.). De Heilige Koran is de fundamentele bron van het geloof en handelen van iedere Moslim. Het behandelt alle onderwerpen die ons als mensen aangaan zoals wijsheid, aanbidding en wet. Maar het basisthema is de relatie tussen Allah en zijn schepselen.
Tegelijkertijd verschaft de Koran ons richtlijnen voor een rechtvaardige samenleving, gepast menselijk gedrag en eerlijke economische principes. Naast de Heilige Koran verwijzen Moslims ook naar het leven van de Profeet (vrede zij met hem) als tweede bron van leiding. Geloof in de Soenna, het voorbeeld van de handelingen van de Profeet (v.z.m.h.), vormt een essentieel onderdeel van het Islamitisch geloof.

Moslimfamilie en het sociale leven

De familie vormt de bouwsteen van de Islamitische samenleving. De vrede en geborgenheid die geboden wordt door een stabiel gezin wordt hoog gewaardeerd en wordt als essentieel beschouwd voor de spirituele groei van de individuele leden. Een harmonieuze sociale orde wordt tot stand gebracht door uitgebreide families; kinderen worden gekoesterd en verlaten zelden het huis voordat ze getrouwd zijn. Ouders worden zeer gerespecteerd in de Islamitische traditie en het zorgen voor de ouders wordt gezien als een eer en een zegen. Vooral moeders worden geëerd: de Koran leert dat moeders speciale aandacht en vriendelijkheid verdienen omdat zij zoveel moeten doorstaan tijdens de zwangerschap, geboorte en opvoeding. In de Koran staat:

“En Wij hebben de mens opgedragen goed voor zijn ouders te zijn. Zijn moeder droeg hem in moeilijkheid op moeilijkheid en heeft hem voor twee jaren gezoogd. Betuig Mij en uw ouders dankbaarheid en tot Mij is de terugkeer”
(Heilige Koran 31:14)

Het huwelijk wordt sterk aangemoedigd in Islam. Een Moslimhuwelijk is zowel een heilig verbond als een wettelijke overeenkomst, waarin elke partner vrij is om wettelijke condities toe te voegen. Als gevolg hiervan is een scheiding, alhoewel ongebruikelijk, alleen toegestaan als laatste toevluchtsmiddel.

Hoe verhoudt de Islam zich tot het Christendom en het Jodendom?

Moslims, Christenen en Joden gaan allemaal in hun oorsprong terug naar de Profeet en voorvader Abraham en zijn drie directe afstammelingen. Mohammed stamt af van de oudste zoon Ismaël, en Moesa (Mozes) en Isa (Jezus) stammen af van Isaäk (vrede zij met hen allen). Moslims eerbiedigen en respecteren Isa (Jezus) in het bijzonder. Ze beschouwen hem als één van de grootste van de Profeten en Boodschappers van God. Een Moslim verwijst nooit simpelweg naar hem als “Jezus” maar voegt altijd de zin “vrede zij met hem” toe. De Koran bevestigt zijn maagdelijke geboorte, en een speciaal hoofdstuk van de Koran is getiteld “Maria” als eerbetoon aan de moeder van Jezus. Jezus werd op wonderbaarlijke wijze geboren door dezelfde kracht die Adam (vrede zij met hen beiden) zonder vader tot leven had gebracht.

 “Waarlijk, de gelijkenis van Jezus met God is als de gelijkenis van Adam. Hij schiep hem uit stof en zei tot hem: ‘Wees!’ en hij was.”
(Heilige Koran 3:59)

Gedurende zijn missie als Profeet verrichtte Jezus (vrede zij met hem) vele wonderen. De Koran vertelt ons dat hij zei:

“Ik ben tot jullie gekomen met een teken van mijn Heer: Ik maak voor jullie uit klei de vorm van een vogel, dan blaas ik erin en door Gods gebod zal het een vogel worden.

En ik genees de blinden en de melaatsen en ik doe de doden herleven met de Wil van God.”
(Heilige Koran 3:49)

Noch Mohammed, noch Jezus (vrede zij met hen) hebben de fundamentele leerstelling van het geloof in één God, die door de vroegere Profeten werd gebracht veranderd, maar ze hebben het bevestigd en hernieuwd.

Wat zijn de “Vijf Pilaren” van Islam?

Dat zijn de fundamenten van het leven van de Moslim:

  1. Getuigenis van het geloof in de Eenheid van God en het Profeetschap van Mohammed (v.z.m.h.);
  2. Uitvoeren van de dagelijkse gebeden;
  3. Zorg om het geven van aalmoezen aan de armen;
  4. Zelfreiniging door het vasten;
  5. De Hajj (bedevaart naar Mekka) voor degenen die daar financieel en lichamelijk toe in staat zijn.

Shahada, of geloofsbelijdenis
“Er is niemand die het recht heeft aanbeden te worden behalve God en Mohammed is Zijn Boodschapper.” Deze geloofsbelijdenis wordt de Shahada genoemd, een simpele formule die alle gelovigen uitspreken. De betekenis van deze belijdenis is het geloof dat het enige doel van het leven is om God te dienen en te gehoorzamen, en dat dit bereikt kan worden door de leringen, verkondigingen en handelingen van de Laatste Profeet, Mohammed (vrede zij met hem).

Salaat, of het gebed
Salaat is de naam van de verplichte gebeden die vijf keer per dag verricht worden en die een directe link vormen tussen de aanbidder en God. Deze vijf rituele gebeden bevatten verzen van de Koran en worden opgezegd in het Arabisch, de taal van de Openbaring. Persoonlijke (smeek)beden kunnen daarnaast ook in elke taal en op elk moment gedaan worden.

Zakaat, of armenbelasting
Een belangrijk principe van de Islam is dat alles aan God toebehoort, en dat rijkdommen daarom aan de mensen in bewaring zijn gegeven. Het woord Zakaat betekent zowel ‘zuivering’ als ‘groei’. Het opzij zetten van een deel voor de behoeftigen .. zuivert onze bezittingen, en zoals het snoeien van planten, herstelt dit het evenwicht en het bemoedigt verdere groei.

Saum, of vasten
Elk jaar in de maand Ramadan vasten de Moslims die daartoe in staat zijn van zonsopgang tot zonsondergang. Ze onthouden zich van eten, drinken en seksuele omgang met hun echtgenoten. Alhoewel vasten heilzaam is voor de gezondheid, is het hoofdzakelijk een manier van zelfreiniging en zelfdiscipline. Door zichzelf het aardse comfort te ontzeggen, zelfs voor een korte tijd, kan een vastende persoon zich richten op zijn of haar doel in het leven door zich constant bewust te zijn van de aanwezigheid van God.

Hadj, of bedevaartstocht
De bedevaart naar Mekka, de Hadj, is alleen een verplichting voor diegenen die daar financieel en lichamelijk toe in staat zijn. Desalniettemin gaan er elk jaar meer dan twee miljoen mensen naar Mekka vanuit elke hoek van de wereld, wat de verschillende volkeren een unieke kans biedt om kennis met elkaar te maken.

De jaarlijkse Hajj begint in de twaalfde maand van het Islamitische maanjaar. Pelgrims dragen speciale kleding: simpele gewaden waarmee de mensen zich ontdoen van elk onderscheid tussen sociale klassen en culturen, zodat iedereen als gelijke voor God staat.

De rituelen van de Hajj stammen uit de tijd van de Profeet en voorvader Abraham (vrede zij met hem). Deze rituelen omvatten het zevenmaal rondgaan om de Ka’bah, (gebouwd door Abraham en zijn zoon Ismael), en het zevenmaal op en neer rennen tussen de heuvels Safa en Marwa, zoals Hagar (de vrouw van Abraham) deed toen ze naar water zocht. De pelgrims staan later samen op de wijde vlakte van Arafat (een grote uitloper van de woestijn buiten Mekka) en bidden gezamenlijk om de vergiffenis van God, in wat vaak gezien wordt als een voorproef van de Dag des Oordeels.

De afsluiting van de bedevaart wordt gekenmerkt door een feest, het ‘Ied al Adha’, wat gevierd wordt met gebeden en het uitwisselen van cadeaus in de Moslimgemeenschappen. Dit, en het ‘Ied al Fitr’, de feestdag bij het einde van de Ramadan, zijn de twee feestdagen van de Islamitische kalender.

 

bron:ontdekislam.nl

No comments yet.

Geef een reactie


Comment

btt
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.