Welkom op Yinfo.nl, alle informatie voor pubers & jongeren.

GOAL coach?

Goal! coach of mentor voor jou als jongere ?

Bij het project Goal krijgen jongeren een mentor die hen gedurende maximaal een jaar begeleidt bij het formuleren van hun toekomstplannen. Een betere binding met school of werk staat daarbij voorop. De mentor functioneert als een rolmodel voor de jongere en helpt hem of haar bij het versterken van zijn vaardigheden en mogelijkheden. Mentoren zijn vrijwilligers die na een training van twee dagen deze rol op zich nemen.

Goal is bedoeld voor jongeren van minimaal 13 en maximaal 23 jaar van wie de binding met werk en school beter kan. Het gaat om jongeren die dreigen uit te vallen op school, die uitgevallen zijn op school of die geen (vast) werk hebben. De jongeren wonen in Amsterdam. Goal richt zich op jongeren die problemen ervaren met de dagelijkse praktijk van school, werk, vrienden en ouders. Het is geen hulpverleningstraject, maar kan wel ondersteunend zijn aan een hulpverleningstraject. Het gaat ook niet om huiswerkbegeleiding of sociale contacten (zoals een buddyproject) alleen.

Goal gaat om risicojongeren, maar ook om burgers die actief als onbetaalde vrijwilliger willen participeren in de samenleving waarin ze leven. Mensen die de tijd nemen om naar een jongere te luisteren en zich in te leven. Personen die niet het beste van zichzelf in de ander stoppen, maar het beste uit de ander halen.
Een mentoraat is daarmee een unieke combinatie van een jongere die een positief rolmodel kan gebruiken en een mentor die dat biedt.

Het ??n-op-??n contact is wezenlijk voor het mentoraat. Een mentor die meerdere jongeren begeleidt, of verschillende mentoren die een jongere delen, doet afbreuk aan het eigensoortige karakter van de relatie. De neutrale positie van de mentor is ook een wezenlijk onderdeel van de relatie. Bij de matching tussen jongere en mentor moet er dus voor worden gewaakt dat beiden niet te dichtbij, maar ook niet te veraf van elkaar staan. Etniciteit, geslacht en leeftijd spelen hierbij een rol, maar zijn zeker niet doorslaggevend.

De jongeren vormen een risico voor zichzelf of hun omgeving. Dat is de reden om hen een mentor aan te bieden. Het zijn jongeren die problemen hebben waardoor de binding met werk en school te zwak is of te zwak dreigt te worden, maar het gaat daarbij niet om hele grote problemen. Deelname aan Goal is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Bij de start van het mentoraat tekent de jongere een trajectplan waarin zijn of haar doelen staan beschreven. De jongere wil zelf een mentor en dat moet niet worden opgelegd of opgedrongen. Dwang en drang zijn hier niet op zijn plaats!

Type project

Mentor/Coach

Waar vindt het project plaats?

Amsterdam

Wat is de doelgroep van het project

Goal is bedoeld voor risicojongeren die tenminste13 en hooguit 23 jaar zijn. Het gaat niet om leerlingen uit het primair onderwijs. Jongeren wonen in Amsterdam (hoewel we verhuizing gaande het traject niet zullen afkappen) en behoeven een betere binding met werk en/of school, wat blijkt uit een verklaring van CWI, RMC, Leerplicht of school.

De jongeren vormen een risico voor zichzelf of hun omgeving. Dat is de reden om hen een mentor aan te bieden. Het gaat dan niet om boefjes of boeven die al veelvuldig met politie en justitie in aanraking zijn geweest. Of om jongeren die een zwaar zorgtraject behoeven, bijvoorbeeld vanwege een verslaving, verwaarlozing of huiselijk geweld. Een mentor is geen professional en kan te weinig soelaas bieden voor jongeren met grote problemen. Het gaat echter ook niet om de gymnasiasten die moeiteloos door het leven gaan. Het zijn jongeren die problemen hebben waardoor de binding met werk en/of school te zwak is of te zwak dreigt te worden, maar het gaat daarbij niet om hele grote problemen. De grens is uiteraard moeilijk te trekken.

Het gaat in ieder geval om jongeren die voldoen aan ??n van de drie onderstaande omschrijvingen:
– Jongeren die werkzoekend zijn, wat blijkt uit een CWI verklaring;
– Jongeren die voortijdig schoolverlater (schooluitvaller) zijn, wat blijkt uit een verklaring van RMC;
– Jongeren die de school voortijdig dreigen te verlaten, wat blijkt een verklaring van RMC, school of leerplicht.

Goal is dus gericht op het behalen van een schooldiploma/startkwalificatie of het verkrijgen van werk. Soms worden deze einddoelen bereikt via het oplossen van problemen in bijvoorbeeld gedrag of gezin die het behalen van een schooldiploma/startkwalificatie of het verkrijgen van werk in de weg staan. Soms worden schooldiscipline of werk niet tijdens het mentoraat bereikt, maar helpt de mentor een jongere op weg richting diploma of een baan. Door nu aan de slag te gaan, kunnen latere en zwaardere problemen voorkomen worden. Het gaat om jongeren die zonder bijzondere aandacht het risico lopen straks onvoldoende toegerust aan hun maatschappelijke loopbaan te beginnen .

Voor een juiste beoordeling van wat dan risicojongeren zijn, geven we onderstaand een aantal indicatoren aan de hand waarvan een mentorbegeleider de doelgroep kan herkennen:
– Beginnende zorgen over de jongere vanuit de omgeving;
– Opgegroeid in een sociaal zwak milieu;
– Geen realistisch zelfbeeld;
– Gebrek aan vertrouwen in een eigen toekomstperspectief (het heeft volgens de jongere allemaal toch geen zin, ik ben niet belangrijk);
– Soms overmatig experimenteel leeftijdsgebonden gedrag (softdrugs, relaties, drank enz.).

Voorwaarden voor mentoring:
– Jongeren zijn vatbaar voor aanwijzingen, sturing en coaching (leerbaar);
– De jongere is bereid vrijwillig deel te nemen aan Goal en is (enigszins) gemotiveerd. Jongeren mogen alleen worden aangemeld als ze uit zichzelf (enigszins) gemotiveerd zijn. Als de jongeren niet willen, moeten ze niet over de streep worden getrokken. Dat leidt tot snelle uitval;
– De ouders geven toestemming en zijn betrokken bij mentoring van hun kind (tot 18 jaar).

 

Wat bieden wij de doelgroep?

Een persoonlijke coach voor de duur van maximaal 1 jaar.

Radar
Veemarkt 83
1019 DB
Amsterdam
020-4635050
m.megens@radaradvies.nl
www.goal.amsterdam.nl

No comments yet.

Geef een reactie


Comment

btt
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.